Regulamin i polityka prywatności

Pliki cookie strony Warsztat Domowy  przechowują poufne informacje, takie jak imię i nazwisko, adres i inne, na potrzeby procesu składania zamówień. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie z tej strony internetowej, należy użyć przeglądarki internetowej. Ponieważ każda z przeglądarek jest inna, w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie.

Google Analytics – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji Google Analytics. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego rodzaju przeglądarki, liczby odwiedzających stronę, skuteczności kampanii marketingowych i czasu poszczególnych wizyt. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej Warsztat Domowy.

Facebook – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji statystyk Facebook. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat skuteczności kampanii marketingowych. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej Warsztat Domowy oraz dopasowaniu reklam na Facebooku.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika niniejszej strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Paweł Balicki. Pliki cookies mogą być także zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane przez współpracujących z operatorem partnerów – Google i Facebook.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

LOGI

Korzystanie z bloga wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się blog. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem w LH.pl.

ZAMÓWIENIA

Dane osobowe podane podczas zamówienia mailem będą wykorzystywane jedynie na potrzeby realizacji zamówienia, wysyłki w przypadku produktów fizycznych i wystawienia faktury lub rachunku (realizacji umowy sprzedaży). Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu i nie zostaną one wykorzystane w celach komercyjnych bez wcześniejszej wyraźnej zgody. Co rozumiem następująco: jeśli chciałbym wysłać newsletter, zapytanie nie związane z zamówieniem, komentarzem lub ankietę, to najpierw zapytam czy mogę to zrobić, dopiero później wyślę, w zależności od odpowiedzi.

KOMENTARZE 

Jeśli dodasz na moim blogu komentarz do artykułu  – to podane dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te przechowywane są w WordPressie na serwerze w LH.pl w celach zarządzania komentarzami oraz ich moderowania. Inne osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

DOBROWOLNE PODANIE DANYCH

Podanie danych osobowych do celów marketingowych i handlowych jest dobrowolne. W każdej chwili masz możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu skontaktuj się ze mną.

Administratorem danych osobowych jestem ja, czyli Paweł Balicki.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

LH PL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000503852, NIP: 7831711517, REGON: 302693647) – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

Google LLC – w celu gromadzenia i prezentowania statystyk dotyczących strony warsztatdomowy.com oraz przechowywania informacji mailingowej oraz danych potrzebnych do realizacji zamówień (dane osobowe, adres, email, nr telefonu)

W celu realizacji przesyłek, dane osobowe, adres email, adres dostawy, numer telefonu są przekazywane do firm:

 • DPD POLSKA SP Z O O (KRS: 0000028368, NIP: 5260204110, REGON: 012026421)
 • INPOST S A (KRS: 0000536554, NIP: 6793087624, REGON: 122726260), INPOST PACZKOMATY SP Z O O (KRS: 0000418380, NIP: 6793081395, REGON: 122552587)
 • POCZTA POLSKA S A (KRS: 0000334972, NIP: 5250007313, REGON: 010684960)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Warsztat Domowy, dostępny pod adresem internetowym www.warsztatdomowy.com prowadzony jest przez Pawła Balickieg prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Warsztat Domowy Paweł Balicki, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 752 141 51 67.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Warsztat Domowy Paweł Balicki, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 752 141 51 67.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.warsztatdomowy.com.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3 Kontakt ze Sklepem / Dane firmy

 1. Nazwa firmy: Warsztat Domowy Paweł Balicki
 2. NIP: 752 141 51 67
 3. Adres Sprzedawcy: Wiejska 22, 46-030, Okoły
 4. Adres e-mail Sprzedawcy: pawel@warsztatdomowy.com.
 5. Numer telefonu Sprzedawcy: 791370944
 6. Numery rachunków bankowych Sprzedawcy
  • Warsztat Domowy: PL24 1050 1575 1000 0097 6836 5398
 7. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 8. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 – 18:00.

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Firefox, Safari lub dowolną opartą o silnik Chrome/Chromium.,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

§ 5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6 Istotne zagadnienia związane z ręcznym wykonywaniem przedmiotów ze skóry (farbowanie, jednolitość koloru, co oznacza wykonanie ręczne, co to jest skóra z niekorygowanym licem, co jest wadą skóry, a co nie jest)

 1. Przedmioty opisane jako wykonane ręcznie to takie, których, elementy zostały ręcznie wycięte, zwykle przy pomocy noża i linijki, przeszycie zostało wykonane ręcznie, dwiema igłami na przemian wkładanymi w dziurki, w skórze, które zostały wykonane ręcznym wybijakiem do otworów, a skóra została pofarbowana ręcznie zwykle przy pomocy farby nakładanej pędzlem lub poprzez zanurzenie kawałka skóry w farbie.
  • Wszelkie odstępstwa od tego co jest zdefiniowane jako wykonanie ręczne/farbowanie ręczne/szycie ręczne są zdefiniowane w ofertach konkretnych produktów
 2. Skóra farbowana ręcznie będzie miała ślady po pociągnięciach pędzla, im jaśniejszy kolor, tym będą one bardziej widoczne. Jest to związane z zastosowaniem farb, których składniki są rozpuszczone w wodzie. Dzięki temu są bezpieczne i nie mają nieprzyjemnego, chemicznego zapachu, ale też nie wnikają w skórę tak dobrze i równomiernie jak bazujące na chemicznych rozpuszczalnikach farby. Jeśli Konsument wymaga jednolitego koloru skóry na zamawianym przedmiocie, powinien się skontaktować ze Sprzedającym przed złożeniem zamówienia w celu potwierdzenia wykonalności projektu i terminu realizacji, ponieważ konieczne może być zastosowanie innego sposobu farbowania, innej farby lub zakup gotowej skóry farbowanej przez garbarnię. Skóra bydlęca, z której wykonywane są przedmioty sprzedawane w sklepie, nie jest materiałem idealnie jednorodnym, występują na nim mniej i bardziej chłonne na farbę fragmenty. To również może powodować dodatkową niejednolitość koloru przedmiotów farbowanych ręcznie.
  • Konsument nie ma prawa do zwrotu lub reklamacji przedmiotu jako wadliwego ze względu na niejednolitość koloru, jeśli wcześniej Sprzedawca nie potwierdził pisemnie (e-mailem) możliwości wykonania przedmiotu według specyfikacji zakładającej jednolity kolor.
 3. Skóry wykorzystywane przez Sprzedawcę do wykonania produktów mają zwykle niekorygowane lico, co oznacza, że na gotowym produkcie mogą być widoczne drobne skazy typu blizny, ślady po ugryzieniach itp. Jeśli jest inaczej, jest o tym informacja w ofercie.
  • Sprzedawca dołoży wszelkich starań, żeby tego typu niedoskonałości nie były widoczne na gotowym produkcie i/lub nie występowały w centralnych, mocno widocznych miejscach
  • Występowanie do pięciu niewielkich niedoskonałości (typowo poniżej 2cm kwadratowych każda), które nie wpływają na wytrzymałość skóry w danym miejscu/zastosowaniu nie jest uznawana za wadę, nie może być podstawą zwrotu lub reklamacji
  • Konsument wymagający idealnego wyglądu lica skóry na przedmiotach o powierzchni skóry powyżej 0,02m kwadratowego musi się skontaktować ze sprzedającym w celu potwierdzenia możliwości wykonania zamówienia według wymaganej specyfikacji. Sprzedający zastrzega sobie prawo do doliczenia dodatkowej opłaty do ceny zamawianego przedmiotu za użycie materiału o podwyższonej jakości. Dopłata może stanowić nawet 100% kosztów materiału o jakości standardowej. Konsument, który nie dopełnił obowiązku potwierdzenia możliwości wykonania zamówienia ze skóry bez wad, nie ma prawa do zwrotu ze względu na wady skóry opisane w § 6 pkt. 3
 4. Przedmiot może być uznany za wadliwy, jeśli skóra posiada znaczną liczbę (więcej niż 5) niedoskonałości, o wielkości powyżej 2cm kwadratowych lub rozcięcia, rozdarcia i znaczne zmiany grubości skóry, które w miejscach ich występowania wpływałyby na wytrzymałość gotowego produktu
 5. W przypadku pasków do spodni, wykonanych ze skór o grubości większej niż 4mm, rozcięcia lica o długości do 6mm włącznie, nie występujące na krawędziach paska, nie są uznawane za wadę i nie mogą być podstawą zwrotu lub reklamacji

§ 7 Zdjęcia w ofertach produktów

 1. Zdjęcia w ofertach produktów w kategoriach innych niż „Klamry do pasków” oraz „Dostępne od ręki” nie stanowią oferty, to znaczy, że Konsument nie może oczekiwać 100% zgodności produktu, który zamówił ze zdjęciem. Zdjęcia w ofertach (oprócz dwóch ww. kategorii) to dokumentacja poprzednich realizacji. Są one przybliżoną wizualizacją produktu, który Konsument otrzyma po zrealizowaniu zamówienia.
 2. Kolory na wszystkich zdjęciach we wszystkich kategoriach mogą się różnic od gotowego produktu ze względu na przekłamania monitora lub konkretnych warunków oświetleniowych w trakcie wykonywania zdjęcia. Wpływ na kolor mogą mieć także różne partie od producenta użytych materiałów oraz farb.
 3. W kwestii osiągnięcia maksymalnej zgodności koloru ze zdjęcia z kolorem gotowego produktu, Sprzedawca może zagwarantować tylko i wyłącznie użycie tej samej farby, która była wykorzystana do pofarbowania skóry na produkt ze zdjęcia. Najczęściej nie jest możliwe zastosowanie skóry z tej samej partii lub z tego samego miejsca na zwierzęciu.

§ 8 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 9 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 10 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  • Przesyłka paczkomatowa
   • Przedmioty są wysyłane najpóźniej na następny dzień roboczy po: zaksięgowaniu wpłaty za gotowy przedmiot; po wykonaniu przedmiotu na zamówienie
  • Przesyłka kurierska
   • Przedmioty są wysyłane najpóźniej na następny dzień roboczy po: zaksięgowaniu wpłaty za gotowy przedmiot; wykonaniu przedmiotu na zamówienie
  • List polecony
   • Przedmioty są wysyłane najpóźniej dwa dni robocze po: zaksięgowaniu wpłaty za gotowy przedmiot; wykonaniu przedmiotu na zamówienie
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu, wyświetlają się zwykle w trakcie składania zamówienia

§ 11 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Składając zamówienie, Klient akceptuje otrzymanie faktury drogą elektroniczną.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie …. dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie …. dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
  4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
   1. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
   2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami (za dodatkową opłatą) lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
  5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
   1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
  7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
  8. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
  9. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  10. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny

§ 12 Realizacja zamówień w okresie większego popytu

 1. Wyjaśnienie: w niektórych okresach w ciągu roku otrzymuję znacznie więcej zamówień niż zwykle. Najczęściej jest to okres przed świętami Bożego Narodzenia, ale mogą to być też inne miesiące. W takim okresie trwającym zwykle kilka tygodni, nie jestem w stanie realizować zamówień w terminach podanych w ofertach.
 2. Jeśli na głównej stronie sklepu https://warsztatdomowy.com/ lub https://warsztatdomowy.com/sklep znajduje się informacja o opóźnieniu w realizacji zamówień, to czas realizacji podany ofertach jest nieważny, natomiast wiążąca jest informacja w komunikacie wyświetlanym na ww. stronach
 3. Zastrzegam sobie prawo do indywidualnego ustalania terminu realizacji
 4. Opóźnienie w realizacji może ulegać zmianie, informacja będzie aktualizowana na bieżąco, nie będzie ona wpływać na zamówienia złożone gdy wyświetlała się poprzednia treść komunikatu

§ 13 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  10. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 14 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Warsztat Domowy Paweł Balicki, Wiejska 22, 46-030, Okoły.
 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 15 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 16 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 17 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Shopping Cart
Verified by MonsterInsights